Forfattere:
Kåre Kverndokken
og Trine Solstad
                  

ABC-boka er den mest brukte grunnboka for leseopplæring i norsk skole. Men
den er mer enn det. Den er en av komponentene i vårt nye leseverk Safari. Det
spenner fra 1. til 7. årstrinn, og inkluderer både den første, den andre og den
tredje leseopplæringen.

Bak Gyldendals ABC-verk står Kåre Kverndokken. Han har mer enn noen annen
kunnskap om og evnen til å legge til rette leseundervisningen i skolen. Hvis du
har ABC-boka i dag, er du allerede godt forberedt på den utviklingen som vil
komme. Men det er aldri for sent å bli med. Du kan på hvilket som helst årstrinn
ta i bruk Safari!

Safari 1–7 lanseres våren 2006.

Valg av metoder i leseopplæringen har alltid vært diskutert, men sjelden har debatten vært mer opphetet enn i de siste årene. Det dreier seg ikke bare om leseferdighetene til barn på de laveste alderstrinnene. Mange elever i videregående skole
sliter med lesingen, og dermed også med å tilegne seg kunnskaper.

Fokus på leseundervisningen
En konsekvens av dette er at leseundervisningen er kommet i fokus som aldri før. Det er i seg selv gledelig for en som i mange år har hatt dette som sitt arbeidsfelt – både som lærer for elever i grunnskolen og for studenter som skal bli
fremtidens leseundervisere.

Da Gyldendal kom med sitt nye ABC-verk i 2002, var vi opptatt av å kombinere det beste fra en god ABCtradisjon med undervisningspraksis og tekster preget
av en ny tid.

Øve leseteknikk og lese for livet
ABC-verket fikk en meget god mottakelse og selve ABC-boka fikk pris på bokmessen i Frankfurt. Et stort salg og stadig økende tillit hos brukerne har bekreftet
at den grunnleggende ideen var riktig. Gyldendals ABC-verk har vært med på å skape trygghet i skolens første leseundervisning. På samme tid er ABC-boka en lærebok og en kulturbok. Vi skal øve leseteknikk og lese for livet.

Engasjement fra foreldre
Sammen med et godt litteraturutvalg gir ABC-verket den gode plattformen for den første leseundervisningen. Det er også gledelig at ABC-bokas invitt til foreldrene
som medlærere i leseundervisningen er blitt tatt alvorlig. Bokas nettsted (www.gyldendal.no/abc) har motivert hjem og skole til å bruke nye læringsstrategier.


Den første, andre og tredje leseundervisningen
Har vi sagt ABC, må vi si D. Etter den første, grunnleggende fasen kommer den andre og tredje leseundervisningen. For lesing er mye mer enn den første
kodeknekkingen – det er stadig nye koder å knekke.

I det jeg definerer som den andre leseundervisningen, ligger blant annet arbeidet med tryggere tekniske kodeferdigheter på veien mot funksjonell leseferdighet.
- Hva med evnen til å lese ord der konsonantforbindelsene hoper seg opp eller antallet stavelser øker?
- Hvilke strategier brukes for å øke det første famlende lesetempoet for en 3. eller 4.-klassing?
- Hva slags tekster velger en for å utvikle både ferdighet, forståelse og motivasjon i samme løp?

Det er noen av de mange spørsmålene å arbeide medi en viktig konsolideringsfase for leseutviklingen.

I den tredje fasen på veien mot den mer modne leser, legger vi større vekt på å utvikle elevenes metakognisjon. Gode valg for strategisk lesing skal utvikles. Det kommer større utfordringer i å finne veier som leder eleven inn i mer varierte og komplekse tekster og forbedrer evnen til å lese kritisk. Ulike før-,underveis- og etterlesingsstrategier skal læres.

Vi skal skape leseglede!
I en utviklingsorientert måte å nærme seg lesing på er det stadig noe nytt å forbedre seg i. Det er et stort potensial i å forme gode leseferdigheter, velge gode
lesestrategier og ikke minst motivere for lesing. Dette helhetlige synet på leseundervisning og leseoppdragelse ligger til grunn for det nye leseverket
Safari 1–7, slik det allerede har kommet til uttrykk i Gyldendals ABC-verk.

KÅRE KVERNDOKKEN

Vil du vite mer?
Ring eller send en e-post til
redaktør Fride Bergem
Telefon: 22 03 41 36
fride.bergem@gyldendal.no


Gyldendal Undervising