Forfattere:
Kåre Kverndokken
og Trine Solstad


Gyldendals norskbøker for 2.klasse er et komplett ABC-verk for den
første lese- og skriveopplæringen. ABC-boka foreligger i to utgaver,
der bokstavinnlæringsdelen er med store eller med små bokstaver.


Dette er en ABC som sikrer tydelighet og selvstendighet til lese- og skriveundervisningen, og som kombinerer ulike metoder inkludert lydmetoden.
Her er tekster i ulike sjangre som passer godt for barn som ennå ikke har automatisert lesingen. ABC-boka har et systematisk opplegg fra starten med langsom og tydelig progresjon. Verket oppmuntrer til ulike lesemåter og har med varierte og utviklende arbeidsoppgaver til hvert oppslag. Her gis det svært gode muligheter for differensiering. Bildeutvalget støtter opp under leseopplæringen
og gir samtidig næring til barns estetiske utvikling.
Fokus er lagt på avkoding, og målet er at elevene skal få etablert rask og sikker avkodingsferdighet. Læreverket kombinerer bokstavinnlæring og avkodingstrening med en helhetlig tilnærming. To små personligheter, Lill og Leo, hjelper eleven i prosessen.Mange av oppslagene har informasjon til foresatte for å legge tilrette arbeidet som medlærere i leseopplæringsprosessen.

Foruten elevbøkene ABC med små bokstaver og ABC med store bokstaver finnes:

Skriveboka med løkkeskrift, Skriveboka med trykkskrift og Skriveboka med stavskrift. Dette er engangsbøker som gir grunnleggende trening i å skrive bokstavene og skal støtte leseopplæringen.

Lettleseboka A og Lettleseboka B er hjelpemiddel til å differensiere den første leseopplæringen. Bøkene er en tekstsamling for den sterke leseren som begynner
i 2. klasse og som overgangsbok i 3. klasse for elever som trenger mer lesetrening gjennom enkelt lesestoff.

Lærerens bok er en nyttig fagbok og et verktøy for læreren i forbindelse med
elevens lese- og skriveutvikling. Den har en fyldig metodisk del og ekstra leseark
til leselekser.

Oppgaveboka 1 er engangsbok, knyttet til stoffet i ABC-boka og Lærerens bok.|

Oppgaveboka 2 gir differensieringsmuligheter og mengdetrening. Oppgavene er knyttet til sidene i ABC-boka.

Storblokka i 50x35 format med spiral gjengir en del av oppslagene fra ABC-boka. Den kan henges opp i klasserommet eller stå på stativ. Til bruk i felleslesing og samtaler.

CD. Tekstene i ABC-boka er innlest etter bok + bånd prinsippet.Gyldendal Undervising