Lek med alfabetet
Litt om skriftsnitt i
ABC-BOKA

Samarbeid med
foreldre/foresatte

Høytlesing og
høytlesningsbøker


Faglitteratur
Lill og Leo -
gjennomgangsfigurer


Rapporter/erfaringer med
ABC-verket

Anmeldelser


LITTERATUR - FØRSTE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING


Emnet Første (og andre) lese- og skriveundervisning er tilført mye ny og spennende faglitteratur i de senere år. Nedenfor følger noen titler, fortrinnsvis nyere, som egner seg til faglig fordypning:


Allard, Birgitta m.fl. (2003): Leseutvikling. Nytt leseutviklingsprogram for
den første lese- og skriveopplæringen. Cappelen Akademisk forlag

Arendal, Erik og Hansen, Kirsten Marie (1998): Læs & skriv med computer. En
verden af muligheder for voksne og børn med læse- og skrivevanskeligheder.
Århus: Hjælpemiddelinstituttet

Bjorvand, Agnes-Margrete og Tønnessen, Elise Seip (2002): Den andre
leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge.
Universitetsforlaget

Elvemo, Jarle (1999): Lese- og skrivevansker. Teori, diagnose og metoder.
Fagbokforlaget

Engen, Liv (2002): Lærerens ABC. Håndbok i lese- og skriveopplæring. Damm

Frost, Jørgen (2003): Prinsipper for god leseopplæring. Innføring i den første lese- og skriveopplæringen. Cappelen Akademisk Forlag

Frost, Jørgen (1999): Lesepraksis - på teoretisk grunnlag. Cappelen Akademisk
Forlag

Gabrielsen, Egil m.fl. (2003): Lese- og skriveutvikling. Fokus på grunnleggende
ferdigheter. Gyldendal Akademisk

Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007.
(2003) Utdannings- og forskningsdepartementet

Granberg, Mia (1996): Lesing - en ferdighet i utvikling. Tano Aschehoug

Hekneby, Greta (2003, ny, rev. utgave): Skrive - lese - skrive. Universitetsforlaget

Knivsberg, Ann-Mari og Heber, Ellen (2002): Lese- og skrivevansker. Fra teori til
IKT-baserte tiltak. Høgskolen i Stavanger. Senter for leseforsking

Kulbrandstad, Lise Iversen (2003): Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske
perspektiver. Fagbokforlaget.

Lese- og skriveopplæring. Veiledning til L97. (1999) Nasjonalt læremiddelsenter

Lyster, Solveig-Alma Halaas (1998): Å lære å lese og skrive - Individ i kontekst.
Universitetsforlaget

Lyster, Solveig-Alma Halaas (2001): Språkrelaterte lærevansker hos barn og
ungdom. Kartlegging og tiltak. Gyldendal Akademisk

Norberg, Inger (red.) (2003): Läslust och lättläst. Att förebygga och
reparera lässvårigheter och bevara läslusten. Lund: Bibliotektjänst

Salen, Gerd B.: (2003): Lese- og skriveopplæring i grunnskolen. Kvalitetssikring av
ferdigheter. Universitetsforlaget.

Skardhamar, Anne-Kari (red.) (2004): Morsmål og skolestart.
Konferanserapport. HIO-rapport 2004:8, Høgskolen i Oslo

Stuestøl, Liv Carolina (2002): Lesesiesta. Et enkelt og effektivt
lesestimuleringstiltak. Damm

Trageton, Arne (2003): Å skrive seg til lesing. IKT i småskolen. Universitetsforlaget

Traavik, Hilde m.fl. (2003: Skrive- og lesestart. Skriftspråkutvikling i førskole- og
småskolealder. Teori og metoder. Fagbokforlaget

Wold; Astrid Heen (red.) (1996): Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å
lese og skrive. Cappelen Akademisk Forlag

Å lese for livet. Barn lærer å lese. (2003) Cappelen Akademisk Forlag
I tillegg kan det anbefales å studere lærerveiledninger til ABC-verk, fortrinnsvis utkommet etter 1997Gyldendal Undervising